Ochrana osobných údajov


Informácie o poskytovateľovy služieb


Informácie o Poskytovateľovi služieb
Poskytovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bodu 7 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so
spracovaním osobných údajov (ďalej len ,,GDPR“) je:

Názov spoločnosti: The Awesome Lifestyle Academy s.r.o.

IČO: 52297977

DIČ: 2120981038

Konateľ: Matej Ivan

Sídlo: Lipová 102 900 27 Bernolákovo, Slovensko

Telefón: +421 917 407 722

E-mail: info@theawesome.academy

(ďalej len ako ,,poskytovateľ“)

Webové stránky poskytovateľa: https://theawesome.academy/https://theawesome.sk/, https://theawesome.cz/

Aké osobné údaje poskytovateľ získava a prečo ich zbieraOsobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou osobou je fyzická osoba, ktorú
je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor,
napríklad meno, identifikačné číslo, údaje o lokalizácii, sieťový identifikátor, alebo na
jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej,
ekonomickej, kultúrnej, alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
Poskytovateľ nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.


Užívateľom sa rozumie každý návštevník ktorejkoľvek webovej stránky
poskytovateľa, alebo osoba, ktorá iným spôsobom sprístupní osobné informácie
poskytovateľovi (ďalej len ako ,,užívateľ“).


Z dôvodov fakturácie a plnenia objednávky užívateľa zbiera poskytovateľ
o užívateľoch v prípade zakúpenia produktu ich meno, priezvisko, poštovnú adresu,
telefónne číslo a e-mail. Poskytovateľ spracováva identifikačné, kontaktné údaje
užívateľa a údaje potrebné k plneniu zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom.
Uzavretím zmluvy (odoslaním objednávky) užívateľ súhlasí so spracovaním osobných
údajov pre tieto účely.
Tieto údaje sú poskytovateľom spracovávané aj pri iných procesoch ako odoslanie
kontaktného formulára, komentovanie, uloženie cookies, analýzach stránky (Google
Analytics), vkladanie obsahu tretích strán a to najmä pre reklamné účely.V rámci poskytovania služieb poskytovateľom môžu byť o užívateľoch zbierané aj
doplnkové údaje ako pohlavie, vek, výška, váha, iné telesné parametre, fyzické
schopnosti, zdravotné problémy, údaje o životospráve a iné osobné údaje súvisiace
s časovými a pohybovými možnosťami užívateľa. Tieto doplnkové údaje sú zbierané
formou Google formulárov spoločnosti Google a nie sú poskytovateľom sprístupňované žiadnym iným tretím stranám. Za spracovanie osobných údajov
spoločnosťou Google poskytovateľ nijak neručí. Tieto doplnkové údaje sú
poskytovateľom o užívateľoch zbierané z dôvodov plnenia zmluvy medzi užívateľom
a poskytovateľom - najmä osobného poradenstva, ktoré je súčasťou niektorých
produktov poskytovateľa, nastaveného na základe týchto údajov. Tieto údaje sú
poskytovateľom uchovávané na dobu neurčitú a nie sú používané pre reklamné, či
iné marketingové účely.
V prípade že užívateľ sprístupní poskytovateľovi akékoľvek iné informácie (najmä
multimediálneho charakteru), budú tieto materiály verejne dostupné. Poskytovateľ
môže takéto materiály využívať z dokumentačných a marketingových dôvodov.
Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by sa mal užívateľ vyhnúť nahrávaniu
obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu poskytovateľa môžu takéto
obrázky stiahnuť a zistiť z nich akékoľvek údaje o lokalizácii.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov


Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: plnenie zmluvy medzi poskytovateľom a užívateľom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; splnenie právnej povinnosti poskytovateľa podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR; oprávnený záujem poskytovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; alebo súhlas užívateľa so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl.6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 2480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke produktu alebo služby. Účelom spracovania osobných údajov je: vyriešenie objednávky užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi užívateľom a poskytovateľom - pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (napríklad meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, alebo ju zo strany poskytovateľa plniť; plnenie právnych povinností voči štátu; zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. Zo strany poskytovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovania v zmysle čl. 22 GDPR.

Súbory cookies


Akákoľvek aktivita užívateľov na stránke je zaznamenávaná do súborov cookies a to z dôvodu uľahčenia prehliadania stránky (IP adresa pre dočasné uloženie obsahu košíka, osobné údaje spomínane vyššie pri vypĺňaní fakturačných údajov a iné), aby užívateľ nemusel vypĺňať údaje znovu pri každom znovuotvorení stránky poskytovateľa. Tieto súbory cookies sú uchovávané po dobu jedného roku.


Vložený obsah z iných webových stránok

Médiá na webovej stránke poskytovateľa môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Pre obsah vložený z webových stránok tretích strán sa uplatňujú rovnaké zásady, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o užívateľovi zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať interakciu užívateľa s vloženým obsahom, vrátane sledovania jeho interakcie s vloženým obsahom.

Analytika


K analýze anonymizovaných údajov o úkonoch užívateľov na stránke používa poskytovateľ pre lepšie nastavovanie marketingu nástroj Google Analytics. Poskytovateľ nijak neručí za nakladanie s osobnými údajmi tretími stranami.

Využívané služby tretích strán (príjemcovia – subdodavatelia poskytovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby/spoločnosti, ktoré: sa podieľajú na dodaní produktov/služieb/realizácií platieb na základe zmluvy; zaisťujúce služby vprevádzkovaní e-shopu (WordPress, Websupport) aďalšie služby vsúvislosti sprevádzkovaním e-shopu; zaisťujúce marketingové služby (Google); zaisťujúce účtovníctvo, alebo iné služby poskytovateľovi. Poskytovateľ má v úmysle predať osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia analytických, marketingových, mailingových a cloudových služieb (Google).

Spracovanie osobných údajov je prevádzkované poskytovateľom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj treťo-stranní spracovatelia, menovite: WordPress, Websupport, Google, prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe poskytovateľ nevyužíva. Poskytovateľ odporúča užívateľom prečítať si zásady ochrany osobných údajov spomínaných poskytovateľov týchto služieb a nijak neručí za nakladanie s osobnými údajmi týmito tretími stranami.

uchovávanie osobných údajov

Na vyžiadanie užívateľa je možné osobné údaje uchovávané poskytovateľom (nie však tretími stranami) kedykoľvek vymazať. Poskytovateľ uchováva osobné údaje: na dobu potrebnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi užívateľom a poskytovateľom a uplatňovaní nárokov týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu); na dobu, kým nedôjde k odvolaniu súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však na dobu 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávane na základe súhlasu. Údaje o užívateľoch poskytovateľ uchováva najmä z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov poskytovateľ tieto údaje vymaže.

Práva užívateľa


Za podmienok stanovených v GDPR má užívateľ: právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR; právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR; právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR; právo uzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR; právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR; právo odvolať súhlas sospracovaním písomne, alebo elektronicky na adresu, alebo e-mail poskytovateľa uvedený v úvode tohto dokumentu; právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa užívateľ domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

Zabezpečenie osobných údajov


Poskytovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Údaje zbierané poskytovateľom sú uchovávané buď na cloudových serveroch poskytovateľov služieb Websupport, WordPress a Google, prípadne extrahované a uchovávané na pevných diskoch. Poskytovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä prístupového hesla, antivírusového softvéru, či zálohovania údajov. Poskytovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby/spoločnosti. Za zabezpečenie údajov poskytovaných tretím stranám zodpovedajú tieto tretie strany.

Záverečné ustanovenia


Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára užívateľ potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich prijíma v plnom rozsahu. S týmito podmienkami užívateľ súhlasí zaškrtnutím súhlasu v internetovom formulári. Zaškrtnutím súhlasu zároveň užívateľ potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich prijíma v plnom rozsahu.Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a prípadne informuje užívateľov zaslaním nových podmienok na e-mail, ak ho užívateľ poskytol.

Tieto podmienky sú platné od 12.2.2021.