Obchodné podmienky

1. Uplatniteľnosť

1.1 Zmluvní partneri a predmet zmluvy

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ,,VOP“) upravujú v súlade s ustanovením § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len ,,Obchodný zákonník") vzájomné práva apovinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli vsúvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len ,,Zmluva“) uzatváranej medzi spoločnosťou The Awesome Lifestyle Academy s.r.o., Lipová 102, 900 27 Bernolákovo, IČO: 52297977, DIČ: 2120981038 (ďalej len „Poskytovateľ“) a fyzickou, právnou osobou, alebo spoločnosťou využívajúcou služby Poskytovateľa (ďalej len ,,Užívateľ“) vpostavení spotrebiteľa v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len ,,Občiansky zákonník“). Predmetom Zmluvy je bezplatné alebo platené využitie služieb, alebo nákup produktov ponúkaných Poskytovateľom na webových stránkach https://theawesome.academy/, https://theawesome.sk/, https://theawesome.cz/ (ďalej len ako ,,Webstránky“) a ich podstránkach, alebo v osobnej komunikácií (ďalej jednotlivo len ako „Produkt“) .

1.2 Definovanie uplatniteľnosti

Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa (ďalej len ,,Zmluvné strany“), ktoré vznikli v súvislosti, alebo na základe Zmluvy v rozsahu, v akom sa od nich Zmluvné strany vZmluve neodchýlili. Ustanovenia týchto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy, ktorá na ne odkazuje a to v znení účinnom ku dňu, kedy je Zmluva uzatvorená. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Webstránky sú chránené príslušnými ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v platnom znení. Poskytovateľ si vyhradzuje právo, aby využívanie jeho určitých produktov Užívateľom podliehalo ďalším zmluvným podmienkam. Takisto si vyhradzuje právo, aby odchýlenie od VOP bolo možné len v prípade písomného súhlasu obidvoch Zmluvných strán. Odchýlne dojednania uvedené v Zmluve medzi Zmluvnými stranami majú prednosť pred ustanoveniami VOP. V prípade akýchkoľvek konfliktov pre nejednoznačne dohodnuté odchýlenia majú prednosť tieto VOP.

2. Zdravotné požiadavky

Užívateľ využíva Produkty Poskytovateľa na svoje vlastné riziko. Kedykoľvek Užívateľ využije Produkty Poskytovateľa, musí byť v dobrom zdravotnom stave. Ak má Užívateľ akékoľvek známe predchádzajúce choroby alebo zdravotné ťažkosti, vždy sa poradí s lekárom skôr, ako začne využívať Produkty Poskytovateľa. To je obzvlášť dôležité, ak Užívateľ trpí zdravotnými problémami kardiovaskulárneho, pohybového alebo iného charakteru, obmedzujúcimi jeho športový výkon. Užívateľ nesmie využiť Produkty Poskytovateľa, ak napríklad pociťuje značné bolesti, nevoľnosť, dýchavičnosť alebo závraty. V takýchto prípadoch je povinnosťou Užívateľa poradiť sa so svojím lekárom pred začatím alebo akýmkoľvek ďalším využívaním Produktov Poskytovateľa. Poskytovateľ nijak neručí za škody, ani ujmy na zdraví Užívateľa, ktoré boli spôsobené využívaním Produktov Poskytovateľa za nedostatočného vyhodnotenia zdravotného stavu Užívateľa.

3. Požiadavky k uzavretiu Zmluvy

K využívaniu Produktov Poskytovateľa, musí mať užívateľ minimálne 18 rokov a úplnú spôsobilosť na právne úkony. Poskytovateľ túto informáciu nijakým spôsobom neoveruje a Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody/ujmy na zdraví vzniknuté nedodržaním tejto podmienky. Užívateľ taktiež prehlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytne počas procesu uzatvárania Zmluvy medzi Zmluvnými stranami, sú pravdivé a úplné.

4. Uzatvorenie Zmluvy, Užívateľský účet

4.1 Proces uzatvorenia zmluvy a proces registrácie

Všetka prezentácia Produktov na Webstránkach má informatívny charakter a nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa ustanovenia § 43a a 43b Občianskeho zákonníka. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť Zmluvu a to bez udania akéhokoľvek dôvodu. Rozhranie Webstránok obsahuje taktiež informácie o Produktoch a to v rátane kúpnych cien uvádzaných vrátane DPH. Uvádzané ceny sú platné počas celej doby, kedy sú zobrazené v rozhraní Webstránok, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa uzatvoriť Zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami medzi Zmluvnými stranami. V rozhraní Webstránok sú taktiež uvádzané výšky nákladov na dodanie Produktu. V prípade ak nie je možné náklady na dodanie Produktu určiť vopred, Užívateľ berie na vedomie, že náklady na dodanie Produktu budú účtované dodatočne a osobitne. Poplatky sú bližšie opísané v časti 10 týchto VOP. V prípade, ak má užívateľ záujem o objednanie Produktu prezentovaného na Webstránkach je povinný objednávku Produktu vykonať elektronicky (ďalej len ,,Objednávka“) a následne ju odoslať Poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo ,,Objednať“, ,,Zaplatiť“, alebo obdobné tlačidlo nachádzajúce sa na ktorejkoľvek z Webstránok. K tomu je Užívateľ povinný vyplniť objednávkový formulár, ktorý obsahuje informácie najmä o: objednávanom Produkte, kúpnej cene objednávaného Produktu, nákladoch na dodanie Produktu, spôsobe úhrady a požadovanom spôsobe doručenia objednávaného Produktu. Užívateľ má právo zriadiť si za účelom nákupu Produktu, uzatvorenia Zmluvy užívateľský účet (ďalej len ,,Užívateľský účet“). K vytvoreniu (založeniu) Užívateľského účtu užívateľa dôjde vyplnením objednávkového formulára sprístupneného Užívateľovi Poskytovateľom a odoslaním Objednávky (ďalej len ,,Registrácia“). Bez Registrácie nie je možné využívať niektoré Produkty Poskytovateľa. Odoslanie Objednávky Užívateľom je považované za návrh na uzatvorenie Zmluvy medzi Zmluvnými stranami na dodávku Produktu objednaného Užívateľom podľa ustanovenia § 43a ods. 1. Občianskeho zákonníka. Pri uzatváraní Objednávky bude Užívateľ vyzvaný k prijatiu týchto VOP a Podmienok ochrany osobných údajov. Poskytovateľ je povinný vyhodnotiť Objednávku a posúdiť, či ju príjme. Poskytovateľ je najmä oprávnený overiť správnosť údajov v Objednávke, identitu Užívateľa, jeho bonitu a vyžiadať si za týmto účelom od Užívateľa doplňujúce informácie a podklady. Poskytovateľ nie je povinný Objednávku prijať, a to ani v prípade, ak je pre neho splniteľná. Ak sa Poskytovateľ rozhodne Objednávku prijať, je povinný zaslať Užívateľovi bez zbytočného odkladu jej prijatie a to elektronickou poštou na elektronickú adresu Užívateľa uvedenú v Užívateľskom účte Užívateľa alebo v Objednávke.(ďalej len „Užívateľský e-mail“). Súčasne takto Poskytovateľ zašle Užívateľovi v textovej podobe aj znenie Zmluvy a aktuálne platné znenie VOP. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom vzniká doručením prijatia Objednávky Užívateľovi. Týmto okamihom je medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva a po prijatí platby bude Užívateľovi dodaný Produkt preferovaným spôsobom dodania uvedeným v Objednávke.

4.2 Úprava údajov o Užívateľovi a zodpovednosť za Užívateľský účet

Pred odoslaním Objednávky Poskytovateľovi má Užívateľ možnosť skontrolovať a meniť informácie vyplnené v objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do Objednávky. Akonáhle Užívateľ súhlasí s Objednávkou, odošle ju Poskytovateľovi kliknutím na tlačidlo ,,Objednať“, ,,Zaplatiť“, alebo obdobné tlačidlo. Informácie uvedené v odoslanej Objednávke sú Poskytovateľom považované za správne a úplné. V závislosti od toho, aký spôsob platby za Objednávku a jej dodanie si Užívateľ zvolí, môže sa od neho pred odoslaním Objednávky tiež vyžadovať, aby vykonal bezhotovostnú úhradu ceny Objednávky a nákladov na dodanie zvolených Produktov prostredníctvom on-line platobného systému. Poskytovateľ bezodkladne po doručení Objednávky potvrdí Užívateľovi obdržanie Objednávky elektronickou poštou, a to na jeho Užívateľský e-mail. Po vytvorení Objednávky Užívateľom na ktorejkoľvek webovej stránke Poskytovateľa, môže nepripísanú transakciu Užívateľ kedykoľvek zrušiť. Užívateľ môže taktiež opraviť všetky chyby pri uzatváraní Zmluvy, kým úspešne nezadá svoje platobné údaje, alebo pokým nebude platba pripísaná na bankový účet Poskytovateľa. Po odoslaní Registrácie/Objednávky sa môže Užívateľ obrátiť na zákaznícky servis Poskytovateľa a požiadať o zmenu Užívateľských údajov, ktorá môže byť spoplatnená. Užívateľ je povinný na vyžiadanie Poskytovateľom preukázať správnosť údajov v jeho Užívateľskom účte a takisto zodpovedá za ochranu Užívateľského účtu pred zneužitím. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť Užívateľovi Užívateľský účet a to aj bez udania dôvodu. O zrušení Užívateľského účtu je Poskytovateľ povinný Užívateľa informovať.

5. Zmluvné podmienky

5.1 Základné práva a povinnosti

Poskytovateľ sa zaväzuje, že Užívateľovi dodá Produkty za podmienok podľa Zmluvy medzi Zmluvnými stranami, v stave a v špecifikácii alebo s vlastnosťami dohodnutými v tejto zmluve, inak obvyklými pre daný druh Produktu. Užívateľ sa zaväzuje Produkt prevziať a riadne a včas uhradiť dohodnutú cenu Produktu. Predávajúci je oprávnený dodať Produkt Užívateľovi v množstevnej tolerancií plus alebo mínus 20% aUžívateľ je povinný Produkt v tejto množstevnej tolerancii prevziať a uhradiť Poskytovateľovi celkovú kúpnu cenu zodpovedajúcu skutočne dodanému množstvu Produktu vypočítanú s použitím jednotkovej kúpnej ceny dohodnutej v Zmluve. Dodanie Produktu v tejto tolerancii sa nepovažuje za vadné plnenie.

5.1 Súhlas užívateľa

Zmluva medzi Zmluvnými stranami, ktorá vznikne po vytvorení Užívateľského účtu, zostane v platnosti na dobu neurčitú a skončí písomnou výpoveďou zmluvy odoslaním e-mailu na adresu info@theawesome.academy .

5.2 Povinnosti Užívateľa

Služby Poskytovateľa sú ponúkané výlučne spotrebiteľom. Služby Poskytovateľa je zakázané používať na obchodné alebo iné komerčné účely. Užívateľ nesmie povoliť žiadnym tretím stranám používať jeho Užívateľský účet. Aby Poskytovateľ zaručil bezproblémovú komunikáciu Užívateľovi, musí Užívateľ uviesť e-mailovú adresu info@theawesome.academy do zoznamu dôveryhodných odosielateľov u svojho poskytovateľa e-mailových služieb (e-maily zaradené do zložky spam môžu byť časom vymazané a Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody týmto spôsobené Užívateľovi). Pre zaručenie čo najlepších služieb Užívateľovi je potrebné aby Užívateľ vypĺňal všetky informácie za každých okolností pravdivo a priebežne informoval Poskytovateľa oakýchkoľvek zmenách, najmä týkajúcich sa stravovania, zdravotného stavu, kondície ainých faktoroch ovplyvňujúcich výsledky Produktov Poskytovateľa. Pre udržanie čo najvyššej kvality Produktov bude Užívateľ pravidelne k úprave údajov pravidelne vyzývaný (e-mailom, inou formou komunikácie, alebo aktualizačným formulárom).

5.3 Predplatné

Niektoré Produkty poskytovateľa, najmä poradenstvo v oblasti životosprávy, majú charakter predplatného. V prípade týchto Produktov sú Užívateľovi po zaplatení poplatku za vybrané obdobie v tomto období sprístupňované návody podľa charakteru vybraného predplatného a vzájomnej dohode zmluvných strán. Všetky predplatné sa automaticky obnovia na obdobie vybraného minimálneho zmluvného obdobia, kým užívateľ alebo poskytovateľ predplatné neukončí písomným informovaním Poskytovateľa. Užívateľ má právo sa kedykoľvek odhlásiť z automatického obnovenia predplatného, napríklad písomnou výpoveďou zmluvy na info@theawesome.academy .

6. Dodanie produktov, predchádzanie nebezpečenstva škody

Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, považuje sa za miesto dodania Produktu adresa sídla Užívateľa, ktorú uvedie v Objednávke. V takom prípade splní Poskytovateľ povinnosť dodať Produkt Užívateľovi tým, že mu umožní v mieste a v čase dodania Produktu s Produktom disponovať. Užívateľ je zároveň povinný zabezpečiť odvoz Produktu prostredníctvom dopravcu, ktorého za týmto účelom zabezpečí, alebo vlastnými silami. Užívateľ je ďalej povinný zabezpečiť, že motorové vozidlo, pomocou ktorého zabezpečí odvoz Produktu, ako aj jeho vybavenie a bezpečnostné istenie prepravovaného nákladu bude spĺňať všetky zákonom ustanovené požiadavky s ohľadom na povahu Produktu. V opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť nakládku Produktu na takéto vozidlo a Užívateľ je povinný zabezpečiť iné vozidlo, ktoré bude takéto zákonom ustanovené požiadavky spĺňať. Poskytovateľ nie je v omeškaní s dodaním Produktu počas doby, kedy v súlade s predchádzajúcou vetou odmietne nakládku Produktu; Užívateľ je však počas tejto doby v omeškaní s prevzatím Produktu. Ak vzniknú Poskytovateľovi z dôvodu odmietnutia vykonania nakládky Produktu dodatočné náklady (napríklad náklady spojené s nevyhnutnosťou Produkt skladovať do doby, kým Užívateľ zabezpečí iné vozidlo, ktoré bude zákonom stanovené požiadavky spĺňať), je Užívateľ povinný mu tieto náklady nahradiť. Ak je v Zmluve dohodnuté, že Poskytovateľ zabezpečí dovoz Produktu na miesto dodania uvedené v Objednávke (teda Produkt Užívateľovi doručí), je povinný tak urobiť prostredníctvom dopravcu, ktorého za týmto účelom zabezpečí na základe vlastného uváženia. V takom prípade splní Poskytovateľ povinnosť dodať Produkt Užívateľovi tým, že zabezpečí jeho dovoz v dohodnutom termíne dodania na dohodnuté miesto dodania. Kupujúci je povinný riadne prevziať Produkt bezodkladne potom, ako Poskytovateľ splní povinnosť mu Produkt dodať. V prípade, ak Užívateľ poruší túto povinnosť (či už dôvodu svojej pasivity, v dôsledku aktívneho konania alebo inak; maximálne do 5 pracovných dní), je v omeškaní s prevzatím Produktu. Ak je Užívateľ v omeškaní s prevzatím produktu má Poskytovateľ právo: odstúpiť od Zmluvy a ponúknuť Produkt opäť na predaj tretím stranám; a/alebo nechať Produkt uskladniť na nebezpečenstvo a náklady Užívateľa vo vlastnom, alebo inom sklade; a/alebo žiadať od Užívateľa náhradu nákladov, ktoré Poskytovateľovi vdôsledku omeškania Užívateľa vznikli, vrátane nákladov spojených s uskladnením Produktu; a/alebo žiadať Užívateľa o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% z ceny neprevzatého Produktu. Ak vznikne Poskytovateľovi v súlade s vyššie uvedeným právo na náhradu nákladov alebo zmluvnej pokuty, je Užívateľ povinný tento svoj záväzok Poskytovateľovi v plnom rozsahu zaplatiť najneskôr pri prevzatí Produktu, ak nežiada Poskytovateľ jeho úhradu skôr. V prípade, že je z dôvodov na strane Poskytovateľa nevyhnutné Produkt doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako je dohodnuté v Zmluve, je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi náklady spojené s opakovaným doručovaním Produktu, resp.náklady spojené s iným spôsobom doručenia, a to najneskôr pri prevzatí Produktu, ak Poskytovateľ nežiada ich úhradu skôr. Pri prevzatí Produktu od dopravcu zabezpečeného Poskytovateľom je Užívateľ povinný skontrolovať neporušenosť obalov Produktu a v prípade akýchkoľvek vád na nich toto bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Užívateľ zásielku od dopravcu prevziať; v takom prípade sa nedostane do omeškania s prevzatím Produktu. V prípade, ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky, alebo pokynu Poskytovateľa, znáša Užívateľ nebezpečenstvo a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Užívateľ je povinný zabezpečiť pri dodaní Produktu prítomnosť osoby oprávnenej za neho Produkt prevziať. Užívateľ zároveň zabezpečí, aby táto osoba preukázala Poskytovateľovi na vyzvanie svoju totožnosť a oprávnenie zastupovať Užívateľa. O dodaní Produktu spíše Poskytovateľ s Užívateľom alebo s osobou ním poverenou na prevzatie Produktu dodací list. Obe strany potvrdia správnosť údajov obsiahnutých v dodacom liste svojimi podpismi. Každá strana obdrží jedno originálne vyhotovenie dodacieho listu. Poskytovateľ je v omeškaní s dodaním Produktu len v prípade, ak je v omeškaní s jeho odovzdaním Užívateľovi, prípadne dopravcovi. Poskytovateľ však nezodpovedá za omeškanie ním zabezpečeného dopravcu, ktorého použije na prepravu Produktu. Poskytovateľ nie je v omeškaní s dodaním Produktu ani v prípade, ak nemôže plniť z dôvodu na strane Užívateľa alebo z dôvodu na strane svojho subdodávateľa. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, prechádza nebezpečenstvo škody na Produkte na Užívateľa okamihom, kedy Poskytovateľ splní povinnosť mu Produkt dodať, a tobez ohľadu na to, či Užívateľ Produkt skutočne prevzal (alebo zabezpečil jeho prevzatie treťou stranou, najmä ním obstaraným dopravcom). Škoda na Produkte, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na Produkte na Užívateľa, nemá vplyv na povinnosť Užívateľa zaplatiť Poskytovateľovi plnú cenu Produktu a náklady na dodanie Produktu. Užívateľ je povinný pri dispozícii s Produktom, vrátane manipulácie, uskladnenia, prepravy a zabezpečenia, vynaložiť odbornú starostlivosť a zabezpečiť, aby Produkt nebol do času, kým sa Užívateľ stane vlastníkom Produktu, vystavený negatívnym vplyvom, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť kvalitu alebo vlastnosti Produktu. Čiastkové dodávky Produktu sú prípustné a Užívateľ je povinný ich prevziať. Poskytovateľ je oprávnený fakturovať Užívateľovi každú takú čiastkovú dodávku Produktu osobitne. Ak dôjde k zmene Zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený predĺžiť termín dodania Produktu o taký počet dní, aký je rozumne akceptovateľný s ohľadom na povahu a rozsah takej zmeny. Poskytovateľ nie je povinný prevziať naspäť od Užívateľa obalový materiál, v ktorom je Produkt Užívateľovi dodaný.

7. Právo na odstúpenie od zmluvy

7.1 Informácie o ukončení zmluvy

Právo Užívateľa odstúpiť od Zmluvy vzniká uzavretím. Užívateľ môže zmluvu zrušiť do 14 dní od dátumu uzavretia zmluvy z akéhokoľvek dôvodu alebo bez dôvodu. V takom prípade zmluva zaniká a všetky informácie z jeho Užívateľského účtu budú vymazané. Ak chce Užívateľ uplatniť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy, musí Poskytovateľovi jasne oznámiť (napr. listom, alebo e-mailom), že od Zmluvy odstupuje. Postačí akékoľvek jasné oznámenie. Ukončenie Zmluvy bude Užívateľovi potvrdené Poskytovateľom preferovaným spôsobom (napr. e-mailom). Oznámenie o ukončení Zmluvy je možné zaslať na túto adresu:

The Awesome Lifestyle Academy s.r.o. Lipová 102, 900 27 Bernolákovo 

info@theawesome.academy

7.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak Užívateľ od zmluvy Odstúpi, Zmluva sa ukončuje dňom odoslania potvrdenia o zrušení Poskytovateľom. Všetky platby za doposiaľ neodoslané Objednávky, ktoré užívateľ vykoná po tomto dátume budú Užívateľovi navrátené. Platbu Poskytovateľ navráti Užívateľovi najneskôr 14 dní po ukončení zmluvy. Vrátenie platby sa uskutoční Poskytovateľom preferovaným spôsobom, primárne však elektronickou platbou na bankový účet Užívateľa, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ak Užívateľ požiada, aby Produkty Poskytovateľa boli dodané v priebehu výpovednej lehoty na odvolanie, musí Užívateľ v primeranej výške tieto Produkty zaplatiť. V prípade služieb časovo ohraničených pôjde o pomernú časť celkovej sumy splatnej za objednaný Produkt, ktorá sa zakladá na časovom období od dátumu začiatku poskytovania služby do dátumu odstúpenia od Zmluvy. Minimálna kompenzovaná čiastka Poskytovateľovi je však polovica z pôvodnej ceny objednaného Produktu. Požiadavka na odstúpenie od zmluvy po lehote 14 dní od jej vytvorenia je považovaná za odstúpenie od zmluvy bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu užívateľovi.

8. Ceny a platobné podmienky

Jednotková kúpna cena dohodnutá v Zmluve je pevná a možno ju meniť len dohodou medzi Zmluvnými stranami. Aktuálne kúpne ceny Produktov sú uvedené na Webstránkach Poskytovateľa. Tieto ceny sa môžu medzi jednotlivými krajinami líšiť. Celková kúpna cena je priamo závislá na množstve dodaného Produktu/dĺžke trvania v prípade služby a jej výška sa tak môže líšiť oproti kúpnej cene dohodnutej v Zmluve, ktorá zodpovedá množstvu tovaru uvedenému v Objednávke. Poskytovateľ si vyhradzuje si právo meniť ceny podľa svojho uváženia. Akékoľvek zmeny cien však nebudú mať žiadny vplyv na Produkty, ktoré už boli zakúpené Užívateľom. V kúpnej cene sú zahrnuté náklady vynaložené Poskytovateľom na zabalenie Produktu, na jeho dopravu a prípadné preclenie. V prípade, že za účelom dodania Produktu Užívateľovi bude Poskytovateľ musieť vynaložiť náklady na dodanie Produktu, ktoré nemohol pri uzatvorení Zmluvy rozumne očakávať, je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať Užívateľa a začať s ním rokovanie o spôsobe ich úhrady. Ak nebude dohodnuté inak, je Poskytovateľ povinný tieto náklady uhradiť, zároveň však má právo, aby mu ich Užívateľ v plnej výške nahradil, a to najneskôr pri prevzatí Produktu, ak nežiada Poskytovateľ o ich úhradu skôr. Kúpnu cenu a celkové náklady na dodanie Produktu môže Užívateľ uhradiť Poskytovateľovi jedným z nižšie uvedených spôsobov platby. Konkrétny spôsob platby si Užívateľ zvolí v rámci Objednávky. Ide o nasledovné spôsoby platby: v hotovosti na adrese určenej Poskytovateľom, kde dôjde k odovzdaniu Produktu; bezhotovostne prevodom na bankový účet Poskytovateľa:

Číslo účtu: 2601643430
Kód banky: 8330
Majiteľ účtu: The Awesome Lifestyle Academy s.r.o.
IBAN: SK0983300000002601643430
BIC/SWIFT kód: FIOZSKBAXXX;

platobnou kartou, a to buď prostredníctvom platobného terminálu nachádzajúceho sa na adrese určenej Poskytovateľom, kde dôjde k odovzdaniu Produktu, prípadne prostredníctvom online platobného systému, ktorý bude Užívateľovi sprístupnený pred odoslaním Objednávky. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Poskytovateľ neprijíma žiadne platby prostredníctvom šekov, zmeniek, či akreditívov. Ustanovenie § 450 ods. 3 Obchodného zákonníka sa nepoužije. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena a náklady na dodanie Produktu splatné pred dodaním Produktu. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na bankový účet Poskytovateľa sú kúpna cena a náklady na dodanie Produktu splatné pred prijatím Objednávky. V prípade platby platobnou kartou prostredníctvom platobného terminálu sú kúpna cena a náklady na dodanie Produktu splatné pri dodaní Produktu. V prípade platby platobnou kartou prostredníctvom on-line platobného systému sú kúpna cena a náklady na dodanie Produktu splatné pred odoslaním Objednávky. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na bankový účet Poskytovateľa je Užívateľ povinný zaplatiť kúpnu cenu a náklady na dodanie Produktu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby, ktorý mu Poskytovateľ oznámi. Zároveň v takom prípade platí, že záväzok Užívateľa uhradiť kúpnu cenu a náklady na dodanie Produktu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Poskytovateľa. Ak je platba odmietnutá z dôvodov, za ktoré nesie zodpovednosť Užívateľ (napr. pretože zaplatená suma nie je krytá prostriedkami na jeho účte, alebo pretože bol vyčerpaný limit jeho kreditnej karty), má Poskytovateľ právo účtovať užívateľovi akékoľvek náklady a/alebo výdavky, ktoré Poskytovateľovi v dôsledku toho vzniknú. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neponúkať určité spôsoby platby a odkázať užívateľa na iné spôsoby platby, ak je na to oprávnený dôvod. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Poskytovateľ nežiada od Užívateľa zálohu ani inú obdobnú platbu. V opačnom prípade, ak Poskytovateľ neobdrží od Užívateľa takúto platbu riadne a včas, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Do doby pripísania zálohy alebo inej obdobnej platby na bankový účet Poskytovateľa nie je Poskytovateľ povinný začať plniť svoje záväzky podľa Zmluvy. Prípadné zľavy, skontá, či rabaty z kúpnej ceny poskytnuté Poskytovateľom Užívateľovi nemožno navzájom kombinovať. Zároveň platí, že takéto zľavy, skontá či rabaty z kúpnej ceny poskytuje Poskytovateľ Užívateľovi len pre jednu danú Objednávku a Užívateľ tak nemá právo ju bez opätovného výslovného súhlasu Poskytovateľa uplatniť pre účely akejkoľvek ďalšej Objednávky. Akýkoľvek kód kupónu poskytnutého poskytovateľom nie je možné uplatniť na minulé objednávky spätne, nemožno ho použiť v spojení s inými zľavami alebo kupónovými kódmi a je možné ho uplatniť iba na jednu objednávku. Poskytovateľ môže z akýchkoľvek dôvodov obmedziť, kto môže vstupovať do propagačných akcií, alebo používať zľavové kupóny. V prípade, ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak tak ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví Poskytovateľ ohľadne platieb vykonávaných na základe Zmluvy Užívateľovi faktúru. Faktúru vystaví Poskytovateľ Užívateľovi po úhrade kúpnej ceny a zašle ju v elektronickej podobe na Užívateľský e-mail. Poskytovateľ je platcom dane z pridanej hodnoty. Užívateľ nie je oprávnený zadržať akúkoľvek časť kúpnej ceny, prípadne nákladov na dodanie Produktu z dôvoduakýchkoľvek svojich pohľadávok voči Poskytovateľovi, ani jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky (či už pohľadávky vyplývajúce alebo priamo súvisiace so Zmluvou alebo vzniknuté z iného právneho dôvodu) voči akýmkoľvek pohľadávkam Poskytovateľa. Poskytovateľ a Užívateľ sa dohodli na zmluvnom úroku z omeškania pre prípad omeškania UžívateĽa so zaplatením kúpnej ceny, prípadne nákladov na dodanie Produktu vo výške 15 % ročne z nezaplatenej časti kúpnej ceny, prípadne nákladov na dodanie Produktu. Ďalej je Užívateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi škodu vzniknutú v súvislosti s jeho omeškaním, vrátane nákladov vynaložených Poskytovateľom na mimosúdne vymoženie tohto dlhu. V prípade, ak omeškanie Užívateľa so zaplatením kúpnej ceny, prípadne nákladov na dodanie Produktu trvá viac ako 7 dní, je Užívateľ okrem toho povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 % z kúpnej ceny Produktu. V prípade omeškania Užívateľa so zaplatením kúpnej ceny, prípadne nákladov na dodanie Produktu ďalej platí, že Poskytovateľ je oprávnený okamžite zosplatniť všetky ďalšie pohľadávky, ktoré voči UžívateĽovi má, bez ohľadu na to, z akého právneho dôvodu vznikli.

9. Zodpovednosť za obsah a služby

9.1 Žiadna zodpovednosť za obsah alebo služby tretích strán

Služby Poskytovateľa môžu obsahovať odkazy na webové stránky alebo na aplikácie poskytovateľov tretích strán. V niektorých prípadoch sa môže zobraziť obsah sprístupnený tretími stranami alebo služby Poskytovateľa umožňujúce využívať ďalšie služby tretích strán. Na všetok obsah a/alebo služby tretích strán sa vzťahujú príslušné podmienky a pravidlá týchto tretích strán. Poskytovateľ sa výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za obsah alebo služby tretích strán. Užívateľ je osobne zodpovedný za to, že neporušuje zmluvné podmienky týchto poskytovateľov tretích strán.

9.2 Žiadna zodpovednosť za obsah generovaný používateľmi

Užívateľ osobne zodpovedá za všetok obsah, ktorý nahrá/generuje na Poskytovateľom poskytované platformy (najmä na Webstránkach Poskytovateľa). Takýto obsah Poskytovateľ nijak neovplyvňuje ani nekontroluje.

9.3 Vlastnícke právo

Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, zostáva Produkt vlastníctvom Poskytovateľa až do okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny a nákladov na dodanie Produktu, ako aj do úplného zaplatenia všetkých ďalších splatných záväzkov Užívateľa voči Poskytovateľovi, ktoré existujú ku dňu uzatvorenia Zmluvy. Do doby, kým sa Užívateľ stane vlastníkom Produktu, nemá právo ho bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa scudziť, zaťažiť, prenechať inému do užívania, spracovať alebo s ním inak disponovať. V prípade, ak Užívateľ poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny Produktu. Zároveň platí, že nezaplatený Produkt zostáva v rozsahu prípustnom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi aj naďalej vo vlastníctve Poskytovateľa bez ohľadu na jeho spojenie alebo akejkoľvek jeho časti s vecami vo vlastníctve Užívateľa alebo tretej osoby (teda napr. v prípade spracovania Produktu v zmysle ustanovenia § 135b Občianskeho zákonníka); ak to nie je právne prípustné, je Užívateľ povinný bezodkladne zaplatiť Poskytovateľovi kúpnu cenu Produktu, ako aj nahradiť škodu vzniknutú porušením týchto povinností. Užívateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o zhabaní Produktu vo vlastníctve Poskytovateľa alebo iných obmedzeniach alebo zaťaženiach Produktu zo strany tretích osôb. Ak Kupujúci nezaplatí kúpnu cenu a náklady na dodanie Produktu do 30 dní po ich splatnosti, je Užívateľ povinný umožniť Poskytovateľovi prístup do priestorov, v ktorých sa Produkt vo vlastníctve Poskytovateľa nachádza. Užívateľ je ďalej povinný umožniť Poskytovateľovi prevzatie takého Produktu a jeho odvoz. Zároveň je Užívateľ povinný nahradiťPoskytovateľovi náklady spojené s prevzatím tohto Produktu, jeho prepravou do priestorov Poskytovateľa a uskladnením. Ak Poskytovateľ neodstúpi od Zmluvy podľa čl. 11, je Užívateľ povinný aj naďalej zaplatiť Poskytovateľovi kúpnu cenu a náklady na dodanie Produktu, až po ich úhrade mu Poskytovateľ opätovne umožní s Produktom nakladať. Ani po tom, čo sa Užívateľ stane vlastníkom Produktu, nesmie tento Produkt použiť k vlastnému podnikaniu, marketingovým účelom alebo ho inak ďalej predávať za účelom vlastného obohatenia. Pri zverejňovaní alebo sprístupňovaní svojho vlastného obsahu musí Užívateľ dodržiavať všetky príslušné zákony a iné nariadenia, ktoré sú platné v krajine, v ktorej Užívateľ využíva služby Poskytovateľa. Bez ohľadu na to, či je alebo nie je zakázané v trestnom zákone, má Užívateľovi je všeobecne zakázané sprístupňovať obsah pornografického, sexuálneho, násilného, rasistického, poburujúceho, diskriminačného, urážlivého a/alebo hanlivého charakteru. Okrem toho je zodpovednosťou Užívateľa ubezpečiť sa, že neporušuje žiadne práva tretích strán, okrem iného, vrátane práv tretích osôb na súkromie alebo publicitu a práv tretích strán na duševné vlastníctvo (napr. autorské práva, práva na ochranné známky, atď.). V tejto súvislosti je tiež odporúčané, aby užívateľ vlastnil potrebné práva na svoj profilový obrázok a na všetky ďalšie fotografie, ktoré nahrá na Poskytovateľom poskytované platformy. Poskytovateľ môže kedykoľvek odstrániť a vymazať akýkoľvek obsah, ktorý je nezákonný alebo porušuje vyššie uvedené zásady. Ak Užívateľ poruší vyššie uvedené zásady, má Poskytovateľ tiež právo zaslať Užívateľovi varovanie o pozastavení jeho Užívateľského účtu alebo z dobrého dôvodu odstúpiť od Užívateľskej zmluvy.

9.4 Odškodnenie

V prípade, že Užívateľ neoprávnene (z nedbanlivosti alebo úmyselne) poruší niektorú zo zásad uvedených v časti 9.3, je povinný odškodniť Poskytovateľa pred a voči akýmkoľvek nárokom tretích strán, ktoré môžu byť vznesené v dôsledku takéhoto porušenia. Ďalej si Poskytovateľ vyhradzuje právo požadovať náhradu škody/ušlých príjmov a hľadať ďalšie prostriedky nápravy v dôsledku tohto porušenia.

10. Záruky

10.1 Rozhodné právo

Akékoľvek nároky a náhrady za poskytnutie chybného Produktu Poskytovateľom sa budú riadiť príslušnými zákonmi. Spotrebiteľské práva Užívateľa zostávajú nedotknuté.

10.2 Záruka spokojnosti

Poskytovateľ poskytne Užívateľovi Produkty vsnahe vyhovieť požiadavkám a potrebám Užívateľa. Niektoré Produkty Poskytovateľa, predovšetkým dokumentárneho charakteru obsahujú hlavne pokyny a informácie, ktoré majú Užívateľovi poskytnúť návody využiteľné k dosiahnutiu požadovaných výsledkov. Poskytovateľ však neručí, že použitím akejkoľvek jeho Produktu užívateľ dosiahne tento požadovaný cieľ, alebo iné výsledky.

11. Zodpovednosť

11.1 Všeobecné ustanovenia

Pri niektorých Produktoch zašle Poskytovateľ Užívateľovi pokyny k správnemu užívaniu týchto Produktov, napríklad správnemu prevedeniu cvikov a pod. Tieto pokyny musí Užívateľ neustále dodržiavať, inak hrozí úraz alebo zdravotné riziko. Užívateľ je povinný zohľadniť pri využívaní služieb Poskytovateľa svoje schopnosti, zdravotný stav a iné faktory, ktoré by mohli viesť k zraneniu, zhoršeniu zdravotného stavu Užívateľa, alebo iným nežiadúcim následkom. Za akékoľvek vedľajšie nežiadúce následky využívania služieb Poskytovateľa nezávisle na pokynoch nesie Užívateľ plnú zodpovednosť. Ak Užívateľ použije na cvičenie akékoľvek náradie alebo vybavenie, nesie plnú zodpovední za funkčnosť, správne nainštalovanie a/alebo nastavenie tohto náradia a/alebo vybavenia. Užívateľ je povinný dbať na zdravotné oznámenia v odstavci 2 tohto dokumentu.

11.2 Zodpovednosť za bezplatné služby

V prípade bezplatných služieb sa zodpovednosť Poskytovateľa, bez ohľadu na právny základ, obmedzuje výlučne na škody spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbanlivým konaním, opomenutím, alebo nedostatkom zaručených vlastností. Zodpovednosť Poskytovateľa za zámerné konanie alebo opomenutie je všeobecne neobmedzená. ZodpovednosťPoskytovateľa za hrubú nedbanlivosť sa obmedzuje na rozumne predvídateľné škody. Vo všetkých ostatných prípadoch je zo strany Poskytovateľa vylúčená akákoľvek zodpovednosť.

11.3 Zodpovednosť za platené služby

V prípade platených služieb je zodpovednosť Poskytovateľa, bez ohľadu na právny základ, všeobecne neobmedzená, pokiaľ ide o škody spôsobené úmyselným alebo hrubo nedbanlivým konaním, opomenutím, alebo nedostatkom zaručených vlastností. Ak Poskytovateľ poruší akékoľvek podstatné zmluvné povinnosti z dôvodu obyčajnej nedbalosti, jeho zodpovednosť sa obmedzí na primerane predvídateľné škody. Zmluvný záväzok je podstatný v zmyslepredchádzajúcej vety, ak je jeho plnenie nevyhnutné na dosiahnutie zmluvných cieľov a ak sa Užívateľ môže na jeho plnenie primerane spoľahnúť. Počas plnenia zodpovednosti Poskytovateľa za protiprávne poškodenie života, končatín alebo zdravia zostávajú vyššie uvedené obmedzenia nedotknuté. Vo všetkých ostatných prípadoch je zo strany Poskytovateľa vylúčená akákoľvek zodpovednosť. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa tiež uplatňujú v prospech zamestnancov Poskytovateľa.

12. Licenčné práva

12.1 Obsah dokumentov

Medzi Poskytovateľom ponúkané Produkty v niektorých prípadoch patrí obsah chránený autorskými právami alebo inak chránený obsah, ku ktorému vlastní Poskytovateľ potrebné práva. Užívateľ má zakázané akokoľvek šíriť alebo verejne sprístupňovať tento obsah, napríklad na webových stránkach a to za žiadnych okolností. Užívateľ nesmie tento obsah prenajať ani inak previesť, alebo sprístupniť na tretím stranám. V prípade porušenia týchto ustanovení si Poskytovateľ vyhradzuje právo ukončiť zmluvu bez predchádzajúceho upozornenia a nároku Užívateľa na akúkoľvek kompenzáciu.

13. Osobné údaje

Osobné údaje Užívateľa bude Poskytovateľ spracovávať v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov. Najnovšiu verziu zásad ochrany osobných údajov je možné nájsť na Webstránkach Poskytovateľa. Zásady ochrany osobných údajov upravujú a zverejňujú najmä to, do akej miery si osobné údaje Užívateľa budú môcť zobraziť iní užívatelia a aké možnosti má Užívateľ na kontrolu prenosov svojich osobných údajov. Ďalej sa v nich nachádzajú informácie, ako a kde osobné údaje Užívateľa Poskytovateľ spracúva alebo dovoľuje tretím stranám, aby ich spracúvali. Uzavretím Zmluvy Užívateľ výslovne súhlasí s týmito VOP a zásadami ochrany osobných údajov. Zákonné práva užívateľa na odvolanie zostávajú nedotknuté.

14. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

Poskytovateľ si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v týchto VOP s účinnosťou do budúcnosti. O akýchkoľvek zmenách vo VOP budú Užívatelia informovaní najneskôr štyri týždne pred plánovaným dátumom účinnosti novej verzie. V priebehu vyššie uvedenej štvortýždňovej lehoty bude Užívateľ mať možnosť vzniesť námietku proti zmenám. Pokiaľ bude Užívateľ naďalej využívať služby Poskytovateľa bez námietok, bude sa to považovať za prijatie nových VOP. Ak Užívateľ vznesie závažnú námietku proti zmenám, ktorú nebude možno vyriešiť dohodou medzi Zmluvnými stranami, týmto si Poskytovateľ výslovne vyhradzuje právo zrušiť Zmluvu oznámením bez akéhokoľvek nároku Užívateľa na kompenzáciu. Pri vykonaní zmien vo VOP upozorní Poskytovateľ Užívateľa na právo vzniesť námietku, časovú lehotu, v ktorej je potrebné uplatniť právo na námietku, a právne dôsledky takejto námietky.

15. Záverečné ustanovenia 

15.1 Úradný jazyk zmluvy

Úradným jazykom zmluvy je slovenčina.

15.2 Rozhodné právo hmotné

Všetky rokovania medzi Zmluvnými stranami sa riadia výlučne slovenským právom s výnimkou ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru (CISG). Obchodné transakcie s Užívateľmi, ktorí majú bydlisko v Európskej únii, môžu tiež podliehať právnym predpisom platným v mieste bydliska Užívateľa iba ak ide o povinné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa.

15.3 Miesto konania a jurisdikcia

Ak na Slovensku alebo v inej krajine EÚ neexistuje súd, ktorý je správny podľa miesta bydliska Užívateľa a jurisdikcie podľa tohto miesta, obvyklého pobytu alebo sídla spoločnosti, alebo ak Užívateľ premiestni svoje trvalé miesto pobytu do inej krajiny mimo EÚ po dátume účinnosti týchto VOP alebo ak nie je miesto bydliska Užívateľa, alebo jeho obvyklého pobytu v čase podania žaloby známe, bude výlučné miesto a jurisdikcia pre všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy prebiehať na súdoch v okrese sídla spoločnosti The Awesome Lifestyle Academy s.r.o. (Senec).

16. Možnosti sťahovania a kontroly

Tieto VOP si môže Užívateľ kedykoľvek zobraziť, stiahnuť, prečítať a vytlačiť. Ďalšie informácie týkajúce sa Zmluvy a Produktov sú k dispozícii v Užívateľskom účte Užívateľa alebo na Webstránkach Poskytovateľa. Alternatívne je možné tiež vyžiadať potvrdenie objednávky, ktoré je Užívateľovi sprístupnené po zadaní Objednávky.

17. Informácie o Poskytovateľovi

The Awesome Lifestyle Academy s.r.o.
Adresa: Lipová 102, 900 27 Bernolákovo, Slovensko IČO: 52297977

DIČ: 2120981038
Tel.: +421 917 407 722

e-mail: info@theawesome.academy
Instagram: @matess_the_awesome
Facebook: Mates the Awesome Lifestyle

18. Riešenie sporov

Európska komisia sprístupňuje platformu pre online riešenie sporov (platforma ODR). Prístup k platforme ODR nájdete na adrese https://www.ec.europa.eu/consumers/odr/. V odtlačku nájdete e-mailovú adresu Poskytovateľa. Poskytovateľ nie je povinný zúčastňovať sa na žiadnom mediačnom konaní pred žiadnou mediačnou komisiou pre spotrebiteľov (ADR) ani na riešení sporov online v EÚ (ODR), ani takto nemieni konať.